เอกสารอ้างอิง

1    Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand. 2007. Thai Herbal Pharmacopoeia volume II. Office of Notional Buddishm Press:Bangkok.
2    Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand. 2009. Thai Herbal Pharmacopoeia volume III. Office of Notional Buddishm Press:Bangkok.
3    Morris S. Spices A:User’ guide and identifier. Annes Publishing Limited, London, 2000.
4    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2546. ประมวลผลงานวิจัยด้านพิษวิทยา ของ สถาบันวิจัยสมุนไพร เล่ม 2.โรงพิมพ์การศาสนา:กรุงเทพมหานคร.
5    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2546. ประมวลผลงานวิจัยด้านพิษวิทยา ของสถาบันวิจัยสมุนไพร เล่ม 1.โรงพิมพ์การศาสนา:กรุงเทพมหานคร.
6    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2547. สมุนไพรไทย-จีน. โรงพิมพ์การศาสนา: กรุงเทพมหานคร.
7    กลุ่มงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย กรม พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2551. สถานภาพของ สมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร. แมกเนท สโตร์:ไม่ระบุจังหวัด.
8    ก่องกานดา ชยามฤต และลีนา ผู้พัฒนพงศ์. 2545. สมุนไพรไทย ตอนที่ 7.ประชาชาชนจำกัด:  กรุงเทพมหานคร.
9    ก่องกานดา ชยามฤต. 2540. สมุนไพรไทย ตอนที่ 6. ไดมอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด: กรุงเทพมหานคร.
10    ก่องกานดา ชยามฤต. 2541. คู่มือจำแนกพรรรณไม้. ประชาชาชนจำกัด: กรุงเทพมหานคร.
11    กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม. ไม่ระบุปีที่พิมพ์และสำนักพิมพ์.
12    กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. ตำราวิชาการสุคนธบำบัด. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก:กรุงเทพมหานคร, ไม่ระบุปีที่พิมพ์.
13    กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ. มะหาด ประโยชน์ทางยา เครื่องสำอาง และการเกษตร. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพมหานคร, 2551.
14    จารีย์ บันสิทธิ์, อุษาวดี ถาวระ, อภิวัฎ ธวัชสิน, ประไพ วงศ์สินคงมั่น. สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงทางการแพทย์ 2 น้ำมันหอมระเหย. ดีไซร์ จำกัด:กรุงเทพมหานคร, 2548.
15    จีรเดช มโนสร้อย, อรัญญา มโนสร้อย. 2537. เภสัชกรรมล้านนา:ตำรับยาสมุนไพรล้านนา. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก: กรุงเทพมหานคร.
16    ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงส์. 2544. คำอธิบาย ตำราพระโอสถพระนารายณ์. อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิง จำกัด (มหาชน):กรุงเทพมหานคร.
17    ชยันต์ พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงส์. 2545. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 1 น้ำกระสายยา. อมรินทร์:กรุงเทพมหานคร.
18    ชยันต์ พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงส์. 2545. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 2 เครื่องยาพฤกษวัตถุ. อมรินทร์:กรุงเทพมหานคร.
19    ชยันต์ พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงส์. 2547. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 5 คณาเภสัช. อมรินทร์:กรุงเทพมหานคร.
20    ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ. น้ำมันหอมระเหยและการใช้ในสุคนธบำบัด. โรงพิมพ์วิฑูรการปก:กรุงเทพมหานคร, 2550.
21    ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์, ดรุณ เพ็ชรพลาย, ชาตรี ชาญประเสริฐ. 2541. พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 2. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก:กรุงเทพมหานคร.
22    ดรุณ เพ็ชรพลาย, มาลี บรรจบ, สุธิดา ไชยราช. 2541. สมุนไพรพื้นบ้านนครราชสีมา. เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด): นนทบุรี.
23    นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, ธนุชา บุญจรัส, รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, วิชิต เปานิล และอาทร ริ้วไพบูลย์. 2543. สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 4 กกยาอีสาน. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน):  กรุงเทพมหานคร.
24    นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, นงลักษณ์ เรืองวิเศษ. คุณภาพเครื่องยาไทย จากงานวิจัย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. คอนเซ็พท์ เมดิคัส จำกัด: กรุงเทพมหานคร, 2551.
25    นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, นงลักษณ์ เรืองวิเศษ. วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพเครื่องยาไทย. คอนเซ็พท์  เมดิคัส จำกัด: กรุงเทพมหานคร, 2551.
26    นันทวัน บุณยะประภัศร และคณะ. 2539. สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1). สำนักพิมพ์ประชาชน: กรุงเทพมหานคร.
27    นันทวัน บุณยะประภัศร และคณะ. 2541. สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2). สำนักพิมพ์ประชาชน: กรุงเทพมหานคร.
28    นันทวัน บุณยะประภัศร และคณะ. 2542. สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3). สำนักพิมพ์ประชาชน: กรุงเทพมหานคร.
29    นิจศิริ เรืองรังษี และพะยอม ตันติวัฒน์. 2534. พืชสมุนไพร. โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์: กรุงเทพมหานคร.
30    นิจศิริ เรืองรังษี, ธวัชชัย มังคละคุปต์. 2547. สมุนไพรไทย เล่ม 1. ฐานการพิมพ์ จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
31    นิจศิริ เรืองรังษี. เครื่องเทศ. 2542. เครื่องเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 3. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพมหานคร.
32    ประนอม เดชวิศิษฎ์สกุล, ไพริน ทองคุ้ม. 2546.  เอกลักษณ์ของเทียทั้ง 9. บริษัทดวงตะวันพริ้นติ้งค์ จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
33    ปิยะ เฉลิมกลิ่น, จิรพันธ์ ศรีทองกุล, อนันต์ พิริยะภัทรกิจ. 2548. ไม้ดอกหอมในป่าสะแกราช. ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรุณการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร.
34    พรทิพย์ เติมวิเศษ, อัญชลี จูฑะพุทธิ, กันทิมา สิทธิธัญกิจ, วิชยา ใจดี, จิรัชยา ประมวล, มาลา สร้อยสำโรง, บุษราภรณ์ ธนลีลังกูร. 2552. การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพ.โรงพิมพ์สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ:กรุงเทพ มหานคร
35    พร้อมจิต ศรลัมพ์ และคณะ. 2543. สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 4 กกยาอีสาน. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง: กรุงเทพมหานคร.
36    พร้อมจิต ศรลัมพ์ และคณะ. 2548. สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 5 สมุนไพรพื้นบ้านอีสาน. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง: กรุงเทพมหานคร.
37    พีระพันธุ์ วิจิตรพันธุ์. 2549. กฤษณา ไม้หอมหมื่นล้าน. บริษัทนาคาอินเตอร์ มีเดีย จำกัด:
38    เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ. 2545. หอยเป็นยา:ตามตำรับยาการแพทย์แผนไทย. โรงพิมพ์องค์การรับส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.):กรุงเทพมหานคร.
39    เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ. 2549. สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติ ภาคใต้. บริษัทสามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ)จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
40    เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ. 2549. สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติ ภาคอีสาน.บริษัทสามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ)จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
41    รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, พร้อมจิต ศรลัมพ์, วงศ์สถิต ฉั่วกุล, วิชิต เปานิล, สมภาพ ประธานธุรารักษ์, นพมาศ สุนทรเจริญนนท์. 2542. สมุนไพรยาไทยที่ควรรู้. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน): กรุงเทพมหานคร.
42    รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล. 2554. องค์ความรู้จากงานวิจัยสมุนไพรไทย 10 ชนิด กระชายดำ กวาวเครือขาว ขมิ้นชัน ขิง บัวบก พริกไทย ไพล ฟ้าทะลาย มะขามป้อม มะระขี้นก. บริษัท 21 เซ็นจูรี จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
43    รุ่งรัตน์ เหลืองนทีเทพ. 2540. พืชเครื่องเทศและสมุนไพร.โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์: กรุงเทพมหานคร.
44    โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ ท่าเตียน พระนคร. 2528. ตำราประมวลหลักเภสัช. นำอักษรการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
45    โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ ท่าเตียน พระนคร. 2532. ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคสอง) ว่าด้วย พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด. บพิธการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
46    โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ ท่าเตียน พระนคร. 2532. ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคสาม) ว่าด้วย พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด. บพิธการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
47    โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ ท่าเตียน พระนคร. 2532. ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคหนึ่ง) ว่าด้วย พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด. บพิธการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
48    วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, พร้อมจิต ศรลัมพ์ และวิชิต เปานิล. 2534. สยามไภษัชยพฤกษ์:ภูมิปัญญาของชาติ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน): กรุงเทพมหานคร, 2538.
49    วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, วิชิต เปานิล, รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, พร้อมจิต ศรลัมพ์. 2539. สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง:กรุงเทพมหานคร.
50    วรพัทธ์ เกียรติรัมย์. 2554. สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา เล่ม 2. สุทินการพิมพ์:เชียงใหม่.
51    วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. 2539. พจนานุกรม สมุนไพรไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4 .ประชุมทองการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร.
52    วุฒิ วุฒิธรรมเวช. 2540. สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย. โอเดียนสโตร์:กรุงเทพมหานคร.
53    วุฒิ วุฒิธรรมเวช. 2542. หลักเภสัชกรรมไทย. เอ็น พี สกรีนพริ้นติ้ง จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
54    สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2551. สถานภาพของสมุนไพร ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จ.มุกดาหาร.ร้านแมกเนทสโตร์:กรุงเทพมหานคร.
55    สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2541. สมุนไพรพื้นบ้าน (ฉบับรวม). พิมพ์ครั้งที่ 4. รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
56    สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2546. ประมวลผลงานวิจัยด้านพิษวิทยาของสถาบันวิจัยสมุนไพร เล่ม 1. โรงพิมพ์การศาสนา:กรุงเทพมหานคร.
57    สมบูรณ์ เกียรตินันท์. 2553. พืชสมุนไพร ประเภทต้น เล่ม 1. สำนักพิมพ์ คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา:กรุงเทพมหานคร
58    สมพร ภูติยานันต์. 2536. ตำราการตรวจเอกลักษณ์ พืชสมุนไพร เล่ม 5 ว่าด้วย การตรวจเอกลักษณ์ผงพืชสมุนไพร. กรุงสยามการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร.
59    สมพร ภูติยานันต์. 2542. การตรวจเอกลักษณ์ พืชสมุนไพร: ภาคพิเศษ. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก: กรุงเทพมหานคร.
60    สมพร ภูติยานันต์. 2542. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทย.โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก: กรุงเทพมหานคร.
61    สมภพ ประธานธุรารักษ์, ทยา เจนจิตติกุล, ธนุชา บุญจรัส, วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, วิชิต เปานิล, นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล และอาทร ริ้วไพบูลย์. 2548. สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 5 สมุนไพรพื้นบ้านอีสาน. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน): กรุงเทพมหานคร.
62    สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2543. คู่มือสมุนไพร ฉบับย่อ (1). นิวไทยมิตรการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
63    สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2552. ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ:ข้อมูลบนหลักฐานวิชาการ. แสงเทียนการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
64    สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น. สารานุกรม ทรัพยากรชีวภาพ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ. อภิชาติการพิมพ์:มหาสารคาม.
65    อรัญญา มโนสร้อย, จีรเดช มโนสร้อย. น้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากสมุนไพรไทย.โรงพิมพ์ครองช่าง:เชียงใหม่, 2548.
66    วารสารการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก (Journal of Thai Traditional and alternative medicine) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2546) ถึง ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (2557)


Copyright © 2010 thaicrudedrug.com All rights reserved.

Appsthailand Hosting