เอกสารอ้างอิง


1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2546. ประมวลผลงานวิจัยด้านพิษวิทยา ของสถาบันวิจัยสมุนไพร เล่ม 1.โรงพิมพ์การศาสนา:กรุงเทพมหานคร.
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2546. ประมวลผลงานวิจัยด้านพิษวิทยา ของ สถาบันวิจัยสมุนไพร เล่ม 2.โรงพิมพ์การศาสนา:กรุงเทพมหานคร.
3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2547. สมุนไพรไทย-จีน. โรงพิมพ์การศาสนา: กรุงเทพมหานคร.
4. กลุ่มงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย กรม พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2551. สถานภาพของ สมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร. แมกเนท สโตร์:ไม่ระบุจังหวัด.
5. ก่องกานดา ชยามฤต. 2540. สมุนไพรไทย ตอนที่ 6. ไดมอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด: กรุงเทพมหานคร.
6. ก่องกานดา ชยามฤต. 2541. คู่มือจำแนกพรรรณไม้. ประชาชาชนจำกัด: กรุงเทพมหานคร.
7. ก่องกานดา ชยามฤต และลีนา ผู้พัฒนพงศ์. 2545. สมุนไพรไทย ตอนที่ 7.ประชาชาชนจำกัด:  กรุงเทพมหานคร.
8. กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม. ไม่ระบุปีที่พิมพ์และสำนักพิมพ์.
9. จีรเดช มโนสร้อย, อรัญญา มโนสร้อย. 2537. เภสัชกรรมล้านนา:ตำรับยาสมุนไพรล้านนา. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก: กรุงเทพมหานคร.
10. ชยันต์ พิเชียรสุนทร, แม้นมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงส์. 2544. คำอธิบาย ตำราพระโอสถพระนารายณ์. อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิง จำกัด (มหาชน):กรุงเทพมหานคร.
11. ชยันต์ พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงส์. 2545. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 2 เครื่องยาพฤกษวัตถุ. อมรินทร์:กรุงเทพมหานคร.
12. ชยันต์ พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงส์. 2545. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 1 น้ำกระสายยา. อมรินทร์:กรุงเทพมหานคร.
13. ชยันต์ พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงส์. 2547. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม 5 คณาเภสัช. อมรินทร์:กรุงเทพมหานคร.
14. ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์, ดรุณ เพ็ชรพลาย, ชาตรี ชาญประเสริฐ. 2541. พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 2. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก:กรุงเทพมหานคร.
15. ดรุณ เพ็ชรพลาย, มาลี บรรจบ, สุธิดา ไชยราช. 2541. สมุนไพรพื้นบ้านนครราชสีมา. เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด): นนทบุรี.
16. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, ธนุชา บุญจรัส, รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, วิชิต เปานิล และอาทร ริ้วไพบูลย์. 2543. สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 4 กกยาอีสาน. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน):  กรุงเทพมหานคร.
17. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, นงลักษณ์ เรืองวิเศษ. วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพเครื่องยาไทย. คอนเซ็พท์  เมดิคัส จำกัด: กรุงเทพมหานคร, 2551.
18. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, นงลักษณ์ เรืองวิเศษ. คุณภาพเครื่องยาไทย จากงานวิจัย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. คอนเซ็พท์ เมดิคัส จำกัด: กรุงเทพมหานคร, 2551.
19. นันทวัน บุณยะประภัศร และคณะ. 2539. สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1). สำนักพิมพ์ประชาชน: กรุงเทพมหานคร.
20. นันทวัน บุณยะประภัศร และคณะ. 2541. สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2). สำนักพิมพ์ประชาชน: กรุงเทพมหานคร.
21. นันทวัน บุณยะประภัศร และคณะ. 2542. สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (3). สำนักพิมพ์ประชาชน: กรุงเทพมหานคร.
22. นิจศิริ เรืองรังษี และพะยอม ตันติวัฒน์. 2534. พืชสมุนไพร. โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์: กรุงเทพมหานคร.
23. นิจศิริ เรืองรังษี. เครื่องเทศ. 2542. เครื่องเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 3. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพมหานคร.
24. นิจศิริ เรืองรังษี, ธวัชชัย มังคละคุปต์. 2547. สมุนไพรไทย เล่ม 1. ฐานการพิมพ์ จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
25.ประนอม เดชวิศิษฎ์สกุล, ไพริน ทองคุ้ม. 2546.  เอกลักษณ์ของเทียทั้ง 9. บริษัทดวงตะวันพริ้นติ้งค์ จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
26. ปิยะ เฉลิมกลิ่น, จิรพันธ์ ศรีทองกุล, อนันต์ พิริยะภัทรกิจ. 2548. ไม้ดอกหอมในป่าสะแกราช. ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรุณการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร.
27. พรทิพย์ เติมวิเศษ, อัญชลี จูฑะพุทธิ, กันทิมา สิทธิธัญกิจ, วิชยา ใจดี, จิรัชยา ประมวล, มาลา สร้อยสำโรง, บุษราภรณ์ ธนลีลังกูร. 2552. การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพ.โรงพิมพ์สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ:กรุงเทพมหานคร
28. พร้อมจิต ศรลัมพ์ และคณะ. 2543. สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 4 กกยาอีสาน. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง: กรุงเทพมหานคร.
29. พร้อมจิต ศรลัมพ์ และคณะ. 2548. สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 5 สมุนไพรพื้นบ้านอีสาน. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง: กรุงเทพมหานคร.
30. พีระพันธุ์ วิจิตรพันธุ์. 2549. กฤษณา ไม้หอมหมื่นล้าน. บริษัทนาคาอินเตอร์ มีเดีย จำกัด:
31. เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ. 2549. สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติ ภาคอีสาน.บริษัทสามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ)จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
32. เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ. 2549. สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติ ภาคใต้. บริษัทสามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ)จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
33. เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ. 2545. หอยเป็นยา:ตามตำรับยาการแพทย์แผนไทย. โรงพิมพ์องค์การรับส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.):กรุงเทพมหานคร.
34. รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, พร้อมจิต ศรลัมพ์, วงศ์สถิต ฉั่วกุล, วิชิต เปานิล, สมภาพ ประธานธุรารักษ์, นพมาศ สุนทรเจริญนนท์. 2542. สมุนไพรยาไทยที่ควรรู้. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน): กรุงเทพมหานคร.
35. รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล. 2554. องค์ความรู้จากงานวิจัยสมุนไพรไทย 10 ชนิด กระชายดำ กวาวเครือขาว ขมิ้นชัน ขิง บัวบก พริกไทย ไพล ฟ้าทะลาย มะขามป้อม มะระขี้นก. บริษัท 21 เซ็นจูรี จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
36. รุ่งรัตน์ เหลืองนทีเทพ. 2540. พืชเครื่องเทศและสมุนไพร.โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์: กรุงเทพมหานคร.
37. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ ท่าเตียน พระนคร. 2528. ตำราประมวลหลักเภสัช. นำอักษรการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
38. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ ท่าเตียน พระนคร. 2532. ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคหนึ่ง) ว่าด้วย พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด. บพิธการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
39. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ ท่าเตียน พระนคร. 2532. ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคสอง) ว่าด้วย พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด. บพิธการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
40. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ ท่าเตียน พระนคร. 2532. ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคสาม) ว่าด้วย พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด. บพิธการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
41.วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, พร้อมจิต ศรลัมพ์ และวิชิต เปานิล. 2534. สยามไภษัชยพฤกษ์:ภูมิปัญญาของชาติ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน): กรุงเทพมหานคร, 2538.
42.วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, วิชิต เปานิล, รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, พร้อมจิต ศรลัมพ์. 2539. สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง:กรุงเทพมหานคร.
43. วรพัทธ์ เกียรติรัมย์. 2554. สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา เล่ม 2. สุทินการพิมพ์:เชียงใหม่.
44. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. 2539. พจนานุกรม สมุนไพรไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4 .ประชุมทองการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร.
45.วุฒิ วุฒิธรรมเวช. 2540. สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย. โอเดียนสโตร์:กรุงเทพมหานคร.
46.วุฒิ วุฒิธรรมเวช. 2542. หลักเภสัชกรรมไทย. เอ็น พี สกรีนพริ้นติ้ง จำกัด:กรุงเทพมหานคร.
47.สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2551. สถานภาพของสมุนไพร ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จ.มุกดาหาร.ร้านแมกเนทสโตร์:กรุงเทพมหานคร.
48.สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2541. สมุนไพรพื้นบ้าน (ฉบับรวม). พิมพ์ครั้งที่ 4. รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
49.สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2546. ประมวลผลงานวิจัยด้านพิษวิทยาของสถาบันวิจัยสมุนไพร เล่ม 1. โรงพิมพ์การศาสนา:กรุงเทพมหานคร.
50.สมบูรณ์ เกียรตินันท์. 2553. พืชสมุนไพร ประเภทต้น เล่ม 1. สำนักพิมพ์ คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา:กรุงเทพมหานคร
51.สมพร ภูติยานันต์. 2536. ตำราการตรวจเอกลักษณ์ พืชสมุนไพร เล่ม 5 ว่าด้วย การตรวจเอกลักษณ์ผงพืชสมุนไพร. กรุงสยามการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร.
52.สมพร ภูติยานันต์. 2542. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทย.โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก: กรุงเทพมหานคร.
53.สมพร ภูติยานันต์. 2542. การตรวจเอกลักษณ์ พืชสมุนไพร: ภาคพิเศษ. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก: กรุงเทพมหานคร.
54.สมภพ ประธานธุรารักษ์, ทยา เจนจิตติกุล, ธนุชา บุญจรัส, วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, วิชิต เปานิล, นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล และอาทร ริ้วไพบูลย์. 2548. สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 5 สมุนไพรพื้นบ้านอีสาน. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน): กรุงเทพมหานคร.
55.สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2543. คู่มือสมุนไพร ฉบับย่อ (1). นิวไทยมิตรการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
56.สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2552. ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ:ข้อมูลบนหลักฐานวิชาการ. แสงเทียนการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.
57.สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น. สารานุกรม ทรัพยากรชีวภาพ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ. อภิชาติการพิมพ์:มหาสารคาม.
58.Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand. 2007. Thai Herbal Pharmacopoeia volume II. Office of Notional Buddishm Press:Bangkok.
59.Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand. 2009. Thai Herbal Pharmacopoeia volume III. Office of Notional Buddishm Press:Bangkok.
60.Morris S. Spices A:User’ guide and identifier. Annes Publishing Limited, London, 2000.


Copyright © 2010 thaicrudedrug.com All rights reserved.

Appsthailand Hosting